Tel:  (+31)020-2442531 (informatielijn)

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
Opdrachtgever : Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die Rentfinder een opdracht heeft
verstrekt tot het zoeken naar woonruimte of bedrijfsruimte en het daartoe bemiddelen tussen
verhuurder en opdrachtgever
Verhuurder : de (rechts)persoon welke woon- of bedrijfsruimte wenst te verhuren
Rentfinder (geregistreerd ondernemingsnummer BE 0834.497.631)
Brusselstraat 51 2018 Antwerpen beoogt met de website een internetportaalfunctie te vervullen. Op de website wordt informatie aangeboden in de vorm van te huur staande woningen.
zoals vastgelegd door de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam bij raadsbesluit van 1995
en/of de verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureau ’s 2006 . Onder Rentfinder  is tevens te verstaan haar rechtsopvolgster.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Rentfinder en
opdrachtgever. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten, waarmede opdrachtgever instemt
door ondertekening van deze overeenkomst.
 
Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door ondertekening van deze voorwaarden door
Rentfinder en opdrachtgever, registratie van diens gegevens en betaling van de kosten
als bedoeld in artikel 4.
3.2 Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever voorts verplicht aan Rentfinder  een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
3.3 Alle door Rentfinder gedane aanbiedingen, zowel schriftelijk als ook mondeling, zijn
vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.
3.4 Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor een woning waarvoor een woonvergunning
vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de
opdrachtgever.
3.5 Woningzoekende en verhuurder zullen zich bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte
dienen te stellen en kennis te nemen van de verordening op de woning- en
kamerbemiddelingsbureau ‘s 2006 .
 
Artikel 4 Kosten van inschrijving
4.1 Opdrachtgever is aan Rentfinder bij registratie eenmalig verschuldigd een bedrag
van € 24,95,-- inclusief Btw . Dit bedrag dient direct bij de inschrijving/registratie per pin te worden
voldaan.
4.2 De inschrijving heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en zal door het enkele verstrijken van
de tijd geacht worden te zijn vervallen.
 
Artikel 5 Werkzaamheden
5.1 De aanvang van de werkzaamheden van Rentfinder geschiedt na het voldoen aan
de voorwaarden als in artikel 3 omschreven.
5.2 De werkzaamheden die door Rentfinder zullen worden verricht , bestaan onder
meer uit het met opdrachtgever bezichtigen van in aanmerking komende woonruimtes c.q.
bedrijfsruimtes en het adviseren op het gebied van huur en verhuur.
 
Artikel 6 Betaling
6.1 Indien uit de bemiddeling door Rentfinder voor de opdrachtgever een
huurovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever aan Rentfinder geen
vergoeding verschuldigd.
 
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Rentfinder kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
( vermeende ) materiële of immateriële schade, al dan niet voortkomend uit ( vermeende ) gesloten
overeenkomsten tussen opdrachtgever en een verhuurder.
7.3 Rentfinder is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder na
ondertekening van de (ver)huurovereenkomst zijn verplichtingen als verhuurder nakomt. In
voorkomende gevallen dient huurder zich rechtstreeks te wenden tot de verhuurder.
7.4 Rentfinder kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van
informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de haar
verstrekte gegevens en informatie.
7.5 Als een (Nederlandse) rechterlijke instantie desondanks van mening is dat Rentfinder wel aansprakelijk is voor een door opdrachtgever geleden schade, wordt de
hoogte van de schadevergoeding beperkt tot maximaal een bedrag van € 500,--
 
Artikel 8 Toepasselijk recht
8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van Toepassing. In geval van een geschil is de
Rechtbank te Amsterdam bij uitsluiting, behoudens dwingend rechtelijke bepalingen, bevoegd
hiervan kennis te nemen.
Aldus overeengekomen en in tweevoud voor akkoord getekend te Amsterdam op ………………………….
Artikel 9: Klachten: Klachten kunnen worden ingediend per e-mail naar info@rentfinder.nl. Rentfinder streeft ernaar om binnen twee werkdagen een reactie (per e-mail) te geven op de ingediende klacht. Rentfinder - info@rentfinder.nl ondernemingsnummer BE 0834.497.631. Deze Algemenevoorwaarden zijn vastgesteld in April  2017.